Privacy Statement

Designersupport is an educational institution owned by the company Ecorn. Ecorn values the protection of your privacy. This privacy statement applies to the Designersupport website and concerns the collection of user data. By using the Designersupport website, you are agreeing to the terms described in this statement.


The collection of your personal data

When you have a membership, we will save your

 • first name
 • last name
 • e-mail address
 • the name of your employer or school
 • designer support login name
 • designer support password
 • content of your ticket questions and the answers we give
 • the ip address from which you log in
 • plaids stored by you (in the plaid designer tool)

Ecorn also collects anonymous demographic information trough Google Analytics. This data is anonymous and can’t be traced back to you. The gathered information will be used by Ecorn in general statistics concerning the usage of the Designersupport website.

Ecorn is not responsible or in any way liable for the privacy statements or other content on websites outside the Designersupport and Ecorn related websites.


Usage of personal data

We do not keep statistics on how often and where you have logged in. We also do not keep track of whether and how often you have done certain exercises. The responsibility of doing exercises lies entirely with you and we will never address you on such matters.

Ecorn collects and uses the aforementioned personal data to manage the Designersupport website and to provide the services you require. Ecorn also uses the aforementioned information to keep you informed about services of Ecorn and its relations.

Ecorn does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. Your personal data (e-mail, name, address, telephone number) will never be passed on to third parties. Ecorn does not do recruitment activities. Nevertheless, in some very rare occasions it can be that Ecorn can help you in making a business contact for finding an internship or a job. And vice versa, it may happen that we pass on your name and e-mail to a company for who you might be interesting to apply. We will always request permission in advance.

Ecorn may share data with trusted suppliers to perform statistical analysis. Like settings in Google Analytics. We emphasize that it is forbidden for these third parties to use your personal data, except to provide this information to Ecorn. These third parties are obliged to maintain confidentiality of your information.

Ecorn will never disclose your information without notice, except when legally required or if we believe in good faith that such action is necessary to:

(a) to comply with an implementation decree or with a legal process that is carried out on the Designersupport website:
(b) protect and defend the rights or property of Ecorn; and,
(c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Designersupport, or the public.

 

Usage of cookies

A cookie is a small text file that is automatically stored on your hard disk by the web server. Cookies can not be used to run a program or to place viruses on your computer. Cookies are uniquely assigned to you and can only be read by a web server in the domain where you assigned the cookie. One of the primary purposes of cookies is to ensure that you do not have to log in again and again after each click on a page. This cookie remembers that you are already logged in for a particular session.

Most web browsers automatically accept cookies, but you can change the settings of your browser to disable the use of cookies if you prefer. However, if you choose to disable the use of cookies, this will lead to a less effective operation of the interactive features of Designersupport services.


Safety of your personal data

Ecorn secures your data against unauthorized access, usage or disclosure. Ecorn secures the personal data you provide to our computer servers in a controlled and secure environment. Fully protected against unauthorized access, usage or disclosure. When personal information is transferred to other websites, it is always protected by Secure Socket Layer (SSL) security, which encodes all sensitive information beyond recognition before sending.


Changes in statement

Ecorn will occasionally update the Privacy Statement to reflect company and customer feedback. Ecorn recommends that you periodically consult this statement to stay informed of how Ecorn protects your information.


Contact information

Ecorn welcomes your comments regarding this Privacystatement. If you believe that Ecorn has not acted on the basis of this statement, you can contact Ecorn trough the contact form or by sending an email to your Designersupport contact. We will make reasonable efforts to immediately determine and resolve the problem.

______________________________________

 

PRIVACY VERKLARING DESIGNERSUPPORT

Designersupport is een onderwijsinstelling waar van het bedrijf Ecorn eigenaar is. Ecorn hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Designersupport website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Designersupport website maak jij kenbaar dat jij akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals die in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van jouw Persoonsgegevens

Wanneer jij een lidmaatschap hebt, dan bewaren wij jouw

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mail adres
 • de naam van jouw werkgever of school
 • designersupport login naam
 • designersupport paswoord
 • inhoud van jouw ticket vragen en de antwoorden die wij hier op geven.
 • het ip adres vanwaar jij inlogt.
 • door jou opgeslagen plaids (ruiten van de plaiddesigner tool)

Ecorn verzamelt tevens anonieme demografische informatie met Google Analytics, die voor jou niet uniek is (wat betekent dat wij niet kunnen zien dat het over jou gaat). Deze informatie wordt gebruikt door Ecorn in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Designersupport website.

Ecorn is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de Designersupport en aan Ecorn gerelateerde websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Wij houden geen statistieken bij van hoe vaak en waar jij hebt ingelogd. En wij gaan ook niet bijhouden of en hoe vaak jij bepaalde oefeningen hebt gedaan. De verantwoordelijkheid van het doen van oefeningen ligt volledig bij jou zelf en wij zullen jou daar nooit op aanspreken.

Ecorn verzamelt en gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens om de Designersupport website te beheren en om de door jou gewenste services te leveren. Ecorn gebruikt ook de bovengenoemde gegevens om jou op de hoogte te houden over services en diensten van Ecorn en haar relaties.

Ecorn verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Jouw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) worden nooit worden doorgegeven aan derden. Ecorn doet niet aan recruitment activiteiten. Tóch kan het bij wijze van hoge uitzondering voor komen dat Ecorn jouw kan helpen bij het maken van een zakelijk contact voor het vinden van een stage of een baan. En ook andersom kan het voor komen dat wij jouw naam en e-mail doorgeven aan een bedrijf waarvoor jij interessant bent om te solliciteren. Wij zullen altijd vooraf toestemming vragen.

Ecorn mag gegevens delen met vertrouwde leveranciers om statistieke analyses uit te voeren. Denk hierbij aan instellingen in Google Analytics. Wij benadrukken daarbij dat het voor derden verboden is om jouw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze service te verstrekken aan Ecorn. Deze derden zijn verplicht tot geheimhouding van jouw informatie.

Ecorn zal jouw gegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

(a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op de Designersupport website:
(b) om de rechten of eigendom van Ecorn te beschermen en verdedigen; en, 
(c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Designersupport, of het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de web server op jouw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein waar jij de cookie hebt toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te zorgen dat jij niet na elke klik op een pagina opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookie onthoud dat jij voor een bepaalde sessie al bent ingelogd.

De meeste web browsers accepteren cookies automatisch, maar jij kan de instellingen van jouw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen als jij daar voorkeur aan geeft. Als jij er voor kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Designersupport services.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Ecorn stelt jouw gegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Ecorn stelt de persoonsgegevens die jij aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde en veilige omgeving. Geheel beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Ecorn zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Ecorn raadt jou aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Ecorn jouw informatie beschermt.

Contact Informatie

Ecorn heet jouw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als jij van mening bent dat Ecorn niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kan jij contact opnemen met Ecorn via het contact formulier of door een mail te sturen naar jouw Designersupport contact. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.